ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

Қазіргі уақытта ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды іске асыруды 79 адам қамтамасыз етеді, оның ішінде. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының 1 академигі, 3 ғылым докторы, 9 ғылым кандидаты, 5 PhD докторы, 5 докторант және 2 магистрант.

ИНСТИТУТТЫҢ ҒЫЛЫМИ БӨЛІМДЕРІ
Облыстық гидрогеологиялық, геоэкологиялық және гидрохимиялық зерттеулер департаменті
Аймақтық гидрогеология және геоэкология зертханасы
Жетекші

Рахимов Тимур Айтқалиұлы, PhD

Зерттеудің бағыттары

Жер асты суларының әртүрлі түрлерінің түзілу және таралу заңдылықтарын белгілеу саласындағы аймақтық қолданбалы зерттеулер;
Жер асты суларының қорын анықтау, оларды бағалаудың жаңа әдістерін жасау, гидрогеологиялық стратификация және картографиялау, суды химиялық талдаудың заманауи әдістерін қолдана отырып, техногендік гидрогеологиялық процестерді болжау;
Қазақстандағы жер асты суларының әртүрлі түрлері бойынша артезиан алаптарын картаға түсіру және аудандастыру саласындағы жұмыстар және оларды кеңінен пайдалану бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеу;
Қазақстанның гидрохимиялық, термо- және гидродинамикалық процестері мен артезиандық геоқұрылымдардың мұнай-газдылығы арасындағы байланыс мәселелерін зерттеу;
Жер асты суларының қорын жасанды толықтыру аймақтарын анықтау.
Химиялық аналитикалық зерттеулер зертханасы
Жетекші

Әбсаметов Мәлис Құдысұлы,

Геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі

Құзыреттіліктер

Химиялық және аналитикалық зерттеулер зертханасы ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыретіне қойылатын жалпы талаптар» талаптарына сәйкестігі бойынша Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде аккредиттелген. Химиялық және аналитикалық зерттеулер зертханасы Кеден одағының Сертификаттау органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген Қазақстан Республикасының аккредиттелген сынақ зертханаларының (орталықтарының) тізбесіне енгізілген.

Зертханалық аккредиттеу саласына қоршаған орта объектілеріне, оның ішінде су, топырақ, түп шөгінділеріне химиялық талдау жүргізу, сондай-ақ органикалық және бейорганикалық заттармен химиялық ластануды зерттеу (жалпы химиялық көрсеткіштер, ауыр металдар, мұнай өнімдері, ӨҚ, перманганат) кіреді. тотығу қабілеті, фенолдар, беттік белсенді заттар)

Зертхананың мемлекеттік лицензиясы бар:

Прекурсорлардың айналымына байланысты қызметпен айналысқаны үшін 2015 жылғы 26 тамыздағы № 15015649.

2020 жылғы 27 шілдедегі № 20010795 Улаумен байланысты қызметпен айналысқаны үшін.

Жұмыс бағыттары

Жер асты суларының химиялық құрамын зерделеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі мен аккредиттеу жүйесінің ережелері мен тәртібіне сәйкес қоршаған орта объектілеріне зерттеулер жүргізу.Тестілеудің толықтығын, дұрыстығын және сенімділігін қамтамасыз ету. нәтижелер.

ГАЖ және қашықтықтан зондтау зертханасы
Жетекші

Оңласынов Жұлдызбек Әлиханұлы..

Зерттеудің бағыттары
Институттың барлық құрылымдық бөлімшелерінің картографиялық базасын, қашықтықтан зондтау деректерін және олардың негізінде арнайы және тақырыптық карталарды және әр түрлі деңгейдегі егжей-тегжейлі ғарыштық жоспарларды пайдалана отырып, цифрлық ақпаратпен қамтамасыз ету.
Жерді қашықтықтан зондтау деректері негізінде гидрогеологиялық мәселелерді шешу: аумақтарды – гидрогеологиялық аймақтарды, аудандарды, 3 және 4-ші реттік бассейндерді және т.б. тау жыныстары кешендерінің, су айрықтарының, су ағындарының және т.б. шекаралары бойынша гидрогеологиялық және геоэкологиялық аудандастыру;
Жерді қашықтықтан зондтау әдістерін пайдалана отырып, жер асты суларының табиғи ресурстарын бағалау үшін аумақтардың шекарасын нақтылауды қоса алғанда, әртүрлі мақсаттар үшін жер асты суларын іздеу және барлау;
Жанама белгілерді анықтау және жер асты суларының игерілу аймақтарын анықтау, жер асты суларының жерүсті қабаттарының және жер асты суларының ағызылатын жерлерінің шекараларын белгілеу.
Жер асты суларының ресурстарын модельдеу бөлімі
Жер асты суларының ресурстары зертханасы
Жетекші

Джабасов Абай Маратович, геология-минералогия ғылымдарының кандидаты.

Зерттеудің бағыттары

Жер асты суларының кеңістікте таралу заңдылықтарын зерттеу;
Су ресурстарын болжау, картаға түсіру және бағалаудың аймақтық әдісі, оларды зайырлы, көпжылдық, жыл сайын жаңартылатын, пайдалану және т.б.
Қоршаған ортаны экологиялық сауықтыру және Қазақстанның тұрақты дамуының негізі ретінде қазіргі жағдайда және болашақта су ресурстары мен экожүйелердің жай-күйін басқарудың тұжырымдамасын, әдістемелері мен технологияларын әзірлеу.
Табиғи қорларды сандық бағалау, табиғи және болжамды жер асты суларының артезиан алаптары шегіндегі қорлары, жарылған су бассейндері, гидрогеологиялық аймақтар, су шаруашылығы бассейндері, әкімшілік аймақтар.
Жер асты суларының ресурстарын картаға түсіру.
Артезиан алаптары мен жер асты суларының іргелі болжамдық карталарын құрастыру;
Экономика салаларын ауыз сумен жабдықтау және техникалық сумен қамтамасыз ету мақсатында жер асты суларының ресурстарын пайдаланудың ағымдағы жай-күйін бағалау;
Климаттың өзгеруі мен антропогендік қысымды ескере отырып, елді мекендерді және экономика салаларын жер асты суларының ресурстарымен сумен қамтамасыз етуді бағалау және болжау.
Аймақтық өрістер

елді мекендердің сумен қамтамасыз етілу жағдайын зерттеуге арналған зерттеулер: су алатын құрылыстарды, су пункттерін, режимдік құдықтарды және т.б.
Гидродинамикалық және геоэкологиялық процестерді модельдеу зертханасы
Жетекші

Муртазин Ермек Жәмшитұлы, геология-минералогия ғылымдарының кандидаты.

Зерттеудің бағыттары

Гидрогеологиялық зерттеулерде соңғы ақпараттық технологияларды әзірлеу, бейімдеу және қолдану, гидрогеологиялық процестерді математикалық модельдеу және автоматтандырылған геоақпараттық жүйелерді құру саласындағы ғылыми-қолданбалы зерттеулер. Жер асты суларының қорын бағалау, техногендік процестердің жер асты суларына теріс әсерін болжау, жер асты суларының техногендік объектілерге әсерін бағалау мәселелерін шешу үшін модельдеу әдістерін қолдану.

Жер асты суларын сарқылу мен ластанудан пайдалану мен қорғау, инженерлік құрылыстарды жер асты суларының зиянды әсерінен қорғау мәселелерін шешу процесінде гидрогеологиялық объектілерді геоақпараттық және математикалық модельдеу және оларды апробациялаудың теориялық тұжырымдамаларын, әдістерін, құралдарын әзірлеу.

Өнеркәсіптік және геотермалдық сулар зертханасы
Жетекші

Мұртазин Ермек Жәмшитұлы, геология-минералогия ғылымдарының кандидаты.

Зерттеу бағыттары:

Геоқұрылымдық, гидрогеологиялық, климаттық, далалық гидрогеологиялық және басқа да табиғи жағдайларға байланысты жер қыртысының жоғарғы бөлігіндегі жылудың кеңістікте таралуын, жинақталуын және миграциясын зерттеу;
Геотермиялық градиент, жылу ағындары, геотермиялық аудандастыру, бейтарап қабаттың тереңдігі және ондағы жылдық температураның ауытқуы, сондай-ақ жердің ішкі бөлігінің жылу режимінің карталарын жасау;
Қазақстан аумағындағы өндірістік және геотермалдық сулардың түзілу заңдылықтарын зерттеу, ресурстары мен қорларын, гидрохимиялық құрамын, динамикасын бағалау;
Геотермалдық сулардың су-энергетикалық әлеуетін кешенді пайдалану технологияларын әзірлеу;
Емдік қасиеті бар ерекше минералдық құрамы бар жер асты суларының түзілу заңдылықтарын, ресурстары мен қорларын, гидрохимиялық құрамын, пайдалы қасиеттері мен динамикасын зерттеу;
Өнеркәсіптік жер асты суларын кешенді пайдаланудың ғылыми-әдістемелік негіздерін құрастыру, өнеркәсіптік сулардан бағалы микрокомпоненттерді алудың технологиялық схемалары мен технологияларын әзірлеу.

Өнімнің инновациялық түрлерін өндіруге арналған гидро-минералды шикізат ретінде Қазақстанның мұнай-газ кен орындарындағы ілеспе қабат суларын бағалау;

литийдің стандартты құрамы бойынша жер үсті су объектілері мен сортаңдардың табиғи тұзды және тұзды шөгінділерін зерттеу;

Емдік лайдың көріністерін зерттеу, оларды өнеркәсіптік пайдалану мақсатында сапалық және сандық бағалау.